Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Opis projektu

Nazwa projektu: „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Partnerstwo: Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach (Lider) a Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” (Partner).

Wartość projektu: 3 165 949,80 zł

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE"

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03,

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktu: Anna Woś