Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Cel projektu

Likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji pracowników UJK z zakresu niepełnosprawności

w okresie od 01.02.2020 r. do 31.10.2023 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • poszerzenie oferty Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,

  • likwidacja barier architektonicznych,

  • technologie wspierające – modernizacja systemów IT, uruchomienie platformy realizującej e-usługi,

  • opracowanie i wdrożenie procedur w zakresie dostępności,

  • wsparcie w zakresie edukacji,

  • szkolenia dla kadry uniwersyteckiej.