Fundusze Europejskie: Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wskaźniki projektowe

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarz. procesem kształcenia: 1

 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne: 250K i 202M

 • Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze: 18K i 10M

 • Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności: 1

 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej: 250K i 202M

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej: 250K i 202M

 • Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia: 250K i 202M

 • Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią: 187 K i 65M

 • Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery dostępności: 1

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 9

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne(TIK): 1

 • Liczba udzielonych konsultacji i usług doradztwa edukacyjnego osobom
  z niepełnosprawnościami: 30

 • Liczba porad psychologicznych udzielonych osobom z niepełnosprawnościami: 30